Recruitment Policy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE ÎN PROCESUL DE RECRUTARE

Versiunea 2 / 01.03.2020

SOFTIA WEB SRL, CUI RO35660441, având punct de lucru înȘos. Virtuții, nr. 19D, București, Sector 6, ​www.softia.ro ​ , denumită în continuare ​SOFTIA WEB​, garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate de către noi în scopul activității de recrutare personal, în acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 679/2016.

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de ​SOFTIA WEB constă în activități sau ansamblu de activitățiși procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, dar fără a fi limitate la acestea: colectarea, înregistrarea în baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuală sau utilizând aplicații specifice, actualizarea, utilizarea, transmiterea către terți, diseminarea, combinarea, blocarea sau ștergerea definitivă a datelor respective.

SOFTIA WEB nu solicită categorii speciale de date personale, însă în măsura în care acestea sunt furnizate în mod voluntar, sau sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată, aceste date vor fi tratate și prelucrate în deplin acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 679/2016.

Informațiile colectate de ​SOFTIA WEB în cadrul procesului de recrutare nu vor fi prelucrate exclusiv în contextul unei recrutări pentru un anumit post/stagiu determinat, disponibil la un moment dat în cadrul companiei, ci vor putea fi utilizate și pentru alte eventuale oportunități, ce vor apărea, însă numai dacă dvs. sunteți de acord cu această prelucrare.

SOFTIA WEB prelucrează datele dumneavoastră personale în mod legal, cu transparen ț ă ș i cu obiectivul de a vă asigura o protec ț ie maximă, respectând întocmai prevederile REGULAMENTULUI UE 679/2016, articolul 6, alineatul 1, litera (a), ș i articolul 9, alineatul 2, litera (a) ș i litera (e).

Pentru scopul enunțat mai sus, se vor prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Data nașterii;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de domiciliu;
 • Adresa e-mail;
 • Alte date conținute în CV, completat așa cum considerați dvs. necesar pentru a vă crește șansele de a fi selectat.

Cu privire la conținutul CV-ului dvs., noi considerăm relevante pentru procesul de recrutare și selecție următoarele informații:

 • studiile, formările, specializările;
 • experiența profesională;
 • competențele personale;

candidatul fiind însă liber să completeze cu orice alte date pe care le consideră relevante în procesul de recrutare.

În procesul de recrutare, ​SOFTIA WEB va putea prelucra date cu caracter personal obținute de la agenții de recrutare sau website-uri de profil (e-Jobs, BestJobs, etc), din profiluri publice de social-media (LinkedIn, Facebook, etc).

În procesul de recrutare, există posibilitatea, ca interviurile interne în cadrul Softia sau interviurile cu clienții Softia, să fie înregistrate.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, în scopurile descrise mai sus, este consimțământul expres, voluntar și liber exprimat de către candidat, prin semnarea/bifarea formularului de acord, disponibil și pe site-ul ​www.softia.ro sau în format fizic la punctul de lucru, parte integrantă a prezentei Politici.

Consimțământul poate fi retras în orice moment, în condițiile precizate mai jos.

Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, consultare, organizare, structurare, extragere, utilizare în scopul menționat, difuzare/punere la dispoziție, stocare, ștergere. Datele dvs. personale vor putea fi șterse, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial.

Datele personale prelucrate ale persoanelor în scopurile descrise mai sus vor fi stocate pentru o perioada de ​24 (douăzeci ș ipatru) luni ​.

Dacă aveți întrebări referitoare la protecția confidențialității, menționate în această politică, sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, în calitate de persoană vizată, așa cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la​ office@softia.ro. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

Drepturile dvs. față de prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:

 • Dreptul de a retrage consimțământul​ – Consimțământul poate fi retras în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la ​office@softia.ro
 • Dreptul la rectificare – Puteți obține de la noi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal – care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție – Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificam exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale dvs.
 • Dreptul de acces – Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ați putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate – La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere – Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executați acest drept de obiecție la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

Excepție face cazul în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile menționate puteți înainta o cerere scrisă, trimisă către office@softia.ro.

Oricare dintre drepturile menționate anterior pot fi exercitate prin intermediul justiției la instanțele competente și/sau a dreptului de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( ​ www.dataprotection.ro ​ ).

 

 

Data întocmirii

01.03.2020

Mihail-Alexandru VLAD

Administrator

CONTACT US

DO YOU HAVE AN IDEA OR A PROJECT? GET IN TOUCH!

  DETAILS

  For additional information about our services or a project who requires high attention, you can contact us using the following details:

  Address: Soseaua Virtutii, nr. 19D, sector 6, Bucuresti

  Phone: +40 (745) 031 713

  Email: office@softia.ro

   

  Looking for a job?

  You're in luck!
  We're hiring so check out our open positions.